s.t.c איטום

תנאי שימוש

S.T.C איטום

 

שירותי איטום לקבלנים ופרטיים – אתר 

כותרות תקנון

 

1.      תנאי שימוש

2.      תכנים באתר ופרטיות

3.      הגבלת אחריות

4.      הרשמה לאתר

5.      השוואת מחירי מוצרים ודירוגם באתר

6.      אבטחת מידע וקישורים

7.      חוות דעת והמלצות באתר

8.      קניין רוחני

9.      שיפוי

10.  יישוב סכסוכים

11.  יצירת קשר

 

כללי

·        השימוש באתר האינטרנט s.t.c  (להלן – “האתר”) ובכל התכנים המוצגים בו, אינו כרוך בתשלום, אולם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.

·        מטעמי נוחות, כל האמור בתקנון זה מובא בלשון זכר אולם משמעו גם בנקבה וגם ברבים.

·        עצם השימוש באתר ייחשב להסכמה מצדך לכל התנאים, התניות וההודעות הכלולים בתקנון האתר. לפיכך, בטרם השימוש באתר, אנא קרא בעיון את תקנון האתר המובא להלן.

·        על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנוגע לאתר זה הנו בית משפט הנמצא בתחום השיפוט של בית המשפט המחוזי בירושלים.

·        הצהרת משתמש האתר – המשתמש מצהיר כי הוא מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש וכי חל עליו איסור להסתמך על האמור באתר ללא קבלת ייעוץ משפטי וכי חל עליו איסור להעתיק, לשכפל, להפיץ או להעמיד לרשות הציבור את תכני האתר ללא רשות מראש ובכתב מהנהלת האתר.

1.      תנאי השימוש:

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המשך פעילות המשתמש באתר אם לא יעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש. בנוסף לכל האמור להלן, בעשותו שימוש באתר המשתמש מתחייב כי לא יעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

1.1.שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר ללא אישור
מראש של הנהלת האתר.

1.2.הפצת “דואר זבל” (spam) או הפצה של שרתי האתר בכל דואר אחר.

1.3.פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר, לרבות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת הנהלת האתר בכתב ומראש.

1.4.הצבת האתר או כל חלק ממנו במסגרת (frame) אתר אחר, או כחלק (mirror) מאתר אחר, ללא
קבלת אישור מהנהלת האתר לכך בכתב ומראש.

1.5.הפרעה בכל דרך שהיא לפעולות האתר, לרבות הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש באתר וזאת מלבד שימוש הוגן וסביר באתר.

1.6.שימוש בכל רובוט, “תולעת וכדומה”, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני
אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה
מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

1.7.איסוף מידע על משתמשים באתר או מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש כלכלי במידע הקיים באתר
או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר.

1.8.המשתמש אינו רשאי להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא,
זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של
הנהלת האתר.

1.9.הנהלת האתר אינה מתחייבת לזמינות האתר ו/או ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות,
יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת
האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות
תקשורת, אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה. המשתמש מסכים לכך שהאתר ו/או הנהלת האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב כך.

1.10.        שימוש באתר באופן בלתי-חוקי או למטרות בלתי-חוקיות.

1.11.        להסתמך על האמור באתר ללא קבלת ייעוץ משפטי.

1.12.        הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלה.

2.      תכנים באתר ופרטיות

2.1.התכנים באתר כוללים תכנים מקוריים של הנהלת האתר ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישיים. המונח “תוכן” או “תכנים” משמעו כל מידע מכל מין וסוג, וכל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, אשר מופיעים באתר.

2.2.בנוסף לתכנים שמקורם באתר או בהנהלת האתר, יתכן ויפורסמו באתר גם תכנים שמקורם בצד שלישי כגון, אך לא רק, מאמרים, מחקרים, סקרים, חוות דעת מקצועיות, חוות דעת של לקוחות, אלו מובאים כשירות לציבור המשתמשים באתר. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת הנהלת האתר או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. הנהלת האתר אינה ערבה לכך שבדקה את התכנים הללו טרם פרסומם.

2.3.המשתמש מצהיר כי הוא מכיר ומאשר כי התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה כללית בלבד ואינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית, וכן אינם בגדר תחליף להתייעצות עם עורך-דין ו/או בעל מקצוע אחר. אין להסתמך על האמור באתר לצורך נקיטת פעולה או הימנעות מנקיטת פעולה, והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית. על המשתמש לפנות לעורך דין המתמחה בתחום ו/או לאיש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ המותאם למצבו הספציפי.

2.4.הנהלת האתר משתדלת שהמידע והתכנים באתר יהיו מדויקים, אם כי ייתכנו שיבושים ואי דיוקים בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או מעשים/מחדלים של הנהלת האתר ו/או צדדים שלישיים. מובהר בזאת כי הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים, בין אם מקורם בהנהלת האתר, בצדדים שלישיים או במשתמשי האתר, הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר וכן לא תהיה אחראית לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו, תוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו למשתמש באתר ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסמים באתר. על המשתמש החובה לפנות למקורות מידע נוספים בטרם ביצוע פעולה העלולה להביא לפגיעה כלשהי בהסתמך על התכנים.

2.5.פרסומות – המשתמש מצהיר כי הוא מודע שאין בפרסומות המוצגות באתר משום הבעת דעה ו/או המלצה ו/או חוות דעת או עידוד מצד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לעשות שימוש או להימנע מלעשות שימוש במידע המוצג בפרסומת וכי אין האתר ו/או הנהלת האתר או מי מטעמם יישאו באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר.

3.      הגבלת אחריות

3.1  אין בכל האמור באתר משום הצעה, שידול ו/או ייעוץ לנקיטת הליכים ו/או פעולות כלשהם. המידע המפורט באתר הנו אינפורמטיבי בלבד, כללי, אינו מהווה ייעוץ מקצועי או תחליף לו ו/או המלצה לנקיטת צעדים כלשהם או להימנעות מהם וכן, משקף לעתים קרובות עמדה מקצועית אישית של הכותב או בעל מקצוע, שאיננה מתיימרת בהכרח לייצג את הדעה הרווחת ו/או הדעה המקובלת בנושאים הנדונים.

3.2  כידוע, עולם הצרכנות הינו תחום דינמי, ש”אינו קופא על שמריו”. השוק מתקדם מעת לעת, היצרנים משנים דגמים וחוקי הצרכנות גם הם משתנים מעת לעת. המידע הכלול באתר נכון למועד כתיבתו, ובעלים האתר לא מתחייב לעדכן את המידע מעת לעת וגם לא מתחייב לספק בכל עת תמונת מצב עדכנית של תנאי השוק או המוצר בקטגורית מוצרים זו או אחרת. על המשתמש באתר לקחת בחשבון כי לא מן הנמנע, שחלק מהתכנים באתר לא יהיו עדכניים ולא ישקפו את המצב המשפטי או המקצועי העדכני ביותר בעניין כזה או אחר.

3.3  באם למרות כל האמור בתקנון זה, בחרת בכל זאת להסתמך על מידע הכלול באתר, בכל דרך שהיא, אזי הדבר נעשה על אחריותך האישית הבלעדית והמלאה בלבד, תוך הסכמתך מראש לפטור את האתר ו/או מי מטעמו מכל אחריות, ותוך וויתור מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל סוג שהוא בכל הנוגע לשימוש באתר (לרבות ביחס לתכנים באתר, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם).

3.4  האתר ו/או מי מטעמו אינם מתחייבים שפעולת האתר לא תופרע או תתנהל בלא הפסקות, בבטחה ובלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל – בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מי מספקי השירותים לאתר.

3.5  האתר ו/או מי מטעמו, לא יישאו בשום פנים ואופן בכל אחריות ביחס לתוכני האתר ולמידע הכלול בו, לרבות שלמותו, נכונותו, מהימנותו, דיוקו, עדכניותו, זמינותו ולא יישאו בכל אחריות, מכל סוג, ביחס לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש ותוצאות כלשהן, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש באתר ו/או למי מטעמו של המשתמש, כתוצאה משימוש באתר או הסתמכות בדרך כל שהיא על תכניו ו/או המידע הכלול בו.

3.6  למען הסר ספק, בשום מקרה לא תחול על האתר ו/או מי מטעמו אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר עלול להיגרם למשתמש או לצד ג’ כלשהו עקב השימוש באתר זה וכולל, בין היתר אך מבלי לגרוע מן האמור, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין פגיעה, אובדן הכנסות ו/או כספים, אובדן נתונים או אובדן מידע עסקי וכל נזק כספי, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה או בביצועיו, בקצב השימוש ו/ או בהפרעה לשימוש ו/או בהפסקת השימוש באתר זה, באספקה או באי-אספקה של השירות או המוצר, או בכל מידע, תוכנה, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה ובין על דיני נזיקין או על כל דין אחר, על אף כל הודעה מוקדמת לאתר על האפשרות לגרימת נזקים כאמור.

3.7  אם אינך שבע-רצון מעניין כלשהו הנוגע לאתר זה, או מאחד מתנאי השימוש בתקנון זה, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הנו הפסקת השימוש באתר זה.

4.      אבטחת מידע וקישורים

4.1 הקישורים לאתרים בתי עסק מקוונים ולמידע נוסף אינו מעיד שהם נבדקו ונמצאו תקינים, מהימנים, עדכניים, מלאים או מדויקים. אתרים ומידע משתנים ומתעדכנים כל הזמן. מה שהיה עדכני ושלם היום עשוי להיות לא עדכני, חסר או אפילו שגוי מחר.

4.2 באתר קישורים והפניות לאתרים ולגורמים אחרים. אין לראות בכך המלצה כזאת או אחרת למשתמש לנקוט ו/או להימנע מפעולה כזו או אחרת.

4.3 הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות לתוכנם של אתרים המקושרים מהאתר (לרבות שירותים ומוצרים המוצעים בהם). בכלל זה, הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא נושאים באחריות למידע המתפרסם באתרים הנ”ל לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו או כל פרט אחר הקשור עמו. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על אתרים אלה.

4.4 ההפניות לאתרים ולגורמים אחרים נעשים על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בלבד, הנהלת האתר אינה מתחייבת שכל הקישורים וההפניות באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתרי אינטרנט פעילים.

4.5 הנהלת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור או הפניה לאתר מסוים, אינה ערובה לכך שקישור זה או ההפניה לא יבוטלו או ישתנו.

4.6 האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם. למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר. המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.

4.7 מנהלי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את המידע שנמסר על ידי המשתמש אלא במקרים הבאים: במקרה שיתקבל צו שיפוטי המורה למנהלי האתר למסור את המידע לצד שלישי, במקרה של כל טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין הנהלת האתר או מי מטעמה, במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר.

4.8 אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל עדכונים מהאתר, יוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתו לכך על ידי פנייה לאתר בכתובת המייל הבאה: כתובת מייל האתר.

5.      קניין רוחני

5.1 מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרו, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר ובשירותים, וכן על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר (“מידע על המשתמש”).

5.2 מפעילת האתר רשאית בכל עת להסיר כל תוכן מהאתר, במידה והוא ימצא אינו הולם, פוגעני, גזעני או מפר כל דין או אינו עומד בכל פרמטר אחר עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.

5.3 איש מקצוע ו/או גולש שיעלה לאתר תוכן, תמונה, סרטון או כל פריט אחר מודע לכך שאם החברה המפעילה או מי מטעמה יתבע בגין הפרת זכויות יוצרים יהיה עליו לשפות את מפעילת האתר ו/או  ולפצות אותן על כל נזק שייגרם להן לרבות הוצאות משפטיות ו/או הוצאות אחרות.

5.4 על אף האמור לעיל, הרי שתוכן גולשים, שנכתב על ידי גולשי האתר הינו בבעלות הגולשים בלבד, ופרסום התוכן באתר מאשרים הגולשים למפעילת האתר ו/או  וכל מי מטעמן לעשות כל פעולה בתוכן שהועלה על ידי הגולשים, לרבות לפרסם את התוכן בכל מדיה קיימת ו/או עתידית, לפרסם את שם הגולש (אם מסר את שמו או כינויו), לערוך את התוכן, לשנותו ולהתאימו לכל מדיה, והכל לפי שיקול דעתן הבלעדי.

5.5 כל העתקה ו/או שימוש מכל מין וסוג שהוא, שלא באישור ו/או היתר של מפעילת האתר ו/או  מראש ובכתב, אסורים בהחלט ויהוו הפרת זכויות יוצרים על כל המשתמע מכך.

5.6 כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן בבעלותן המלאה והבלעדית של  ו/או מפעילת האתר, וזאת לרבות שם האתר, לוגואים, עיצוב האתר, מבנה האתר, פטנטים וכל זכות קניין רוחני אחרת הגלומה באתר, תוכנו ורכיביו.

6.      שיפוי

6.1.המשתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, המנהלים בה או מי מטעמה בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת האתר או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.

6.2.המשתמש יפצה וישפה את הנהלת האתר, שותפיה האחרים, עובדיה ונציגיה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו הנהלת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג’ כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

6.3.המשתמש נותן בזאת את הסכמתו כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם הנהלת האתר או מי מטעמה הם צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לאו.

6.4.מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב על ידי הנהלת האתר. דרישת תשלום כנ”ל של הנהלת האתר תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של הנהלת האתר בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.

6.5.המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

6.6.באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק מעת לעת האם חלו בו שינויים, והאם שינויים אלה רלוונטיים לגביהם.

6.7.למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) אגב ביצועם.

7.  ישוב סכסוכים

7.1.        הצדדים מסכימים לנסות וליישב כל מחלוקת שתתגלע ביניהם לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, וכן לרבות בקשר עם השירותים המסופקים באמצעות האתר, בדרך של משא ומתן ישיר, ואם לא יעלה בידם ליישב את חלוקי הדעות בדרך זו, יפנו לבורר, אשר יהיה עו”ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט, ושזהותו תיקבע על ידי יו”ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

7.2.        הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר פתח תקווה. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

7.3.        סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ”ח-1968. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה נתונה לבית-המשפט המוסמך בירושלים.

7.4.        עובר לתחילת הבוררות ימסור הבורר לצדדים את כל המידע הרלוונטי ביחס לקשריו הישירים והעקיפים למי מן הצדדים ו/או לבעלי העניין בצדדים ו/או לגופים קשורים של הצדדים, ככל שישנם, ולאחר שישמע את השגות הצדדים בנוגע לקשרים אלה ויכולתו להכריע באובייקטיביות ביחס לנושא הבוררות, יהיה הבורר בעלת סמכות ההכרעה בשאלה האם להמשיך לכהן כבורר אם לאו.

7.5.        המשתמש מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בית המשפט כאמור. ומוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט ו/או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות, או מכל סיבה שהיא.

7.6.        היה והנהלת האתר תתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, הנובע מכל מעשה או מחדל של המשתמש, היא תהיה רשאית לצרף את המשתמש כצד לאותו הליך שיפוטי, ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם הבוררות הנ”ל.

7.7.        רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

7.8.        השימוש באתר אינטרנט זה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה.

8.  יצירת קשר

ליצירת קשר עם מפעילת האתר בכל עניין הקשור לאתר, השימוש בו ותנאי שימוש אלה ניתן ליצור קשר עם מוקד שרות לקוחות של האתר במייל shmuel.shain@gmail.com, או באמצעות טלפון מספר 052-6626085

×

Powered by WhatsApp Chat

× איך נוכל לעזור לך?